Words of Life Ministries

ANBI

Inleiding

Kerkgenootschap Words of Life Ministries is in februari 2004 opgericht in Zwolle.

De kerkgenootschap heeft ten doel: om als algemeen nut beogende instelling (hierna genoemd ANBI) en met in achtneming van Johannes 6:68 waarin staat: Het eeuwig woord van God is het woord dat eeuwig leven geeft, dat de redding is door Jezus Christus als de enige ware hoop voor de mens

De kerkgenootschap heeft ten doel: gesteld om te voorzien in de behoefte aan hulpverlening naar Bijbelse normen aan mensen in nood, ongeacht afkomst.

Zij doet dit vanuit de overtuiging dat er voor ieder mens hoop is.

 • Het ontwikkelen, uitvoeren en organiseren van activiteiten welke bijdragen aan de vorming van de jeugd en behoeftigen zoals: gevangenen, wezen, daklozen, verslaafden, hang jongeren, jongeren met een zeer problematische ontwikkelingsgeschiedenis die op verschillende leefgebieden zijn vast gelopen.
 • Creëren van een gezonde opvoedingsklimaat, waarbinnen jongeren met ernstige ontwikkelings- en/of leerproblemen een reëel kans worden aangeboden om zich te ontwikkelen.
 • De kerkgenootschap wil kinderen die in de knel zitten, graag helpen door gesprekken of chatten, maar ook door ze te bezoeken waar ze tijdelijk zijn opgenomen.
 • Het bezoeken en begeleiden van gedetineerden alsmede verzorging en begeleiding van (ex)gedetineerden bij het terugkeer in de maatschappij.
 • Het bezoeken van ziekten en bejaarden, alsmede zorgen voor dak- en thuislozen, weduwen en wezen
 • Bijbelstudie/bidstond, cursus en workshop geven
 • Het begeleiden en bezoeken van personen afkomstig van of hun roots hebbende in de ex Nederlandse Antillen, Aruba en BES eilanden, die woonachtig zijn in Zwolle en omgeving.
 • Het ondersteunen en begeleiden van depressieve mensen, het verdriet van het verlies van een geliefde helpen verwerken, relatieproblemen, angsten.
 • Wij doen aan en ondersteunen zendingswerk in de ruimste zin van het woord, zowel in Nederland als in het buitenland.
 • De kerkgenootschap tracht haar doel te bereiken met alle wettige middelen zodat doelen kunnen worden gerealiseerd. Geldmiddelen: vrijwillige bijdragen van derden, donaties en alle andere wettige middelen. Vanuit deze visie bieden wij een integrale begeleidingspakket aan dat gericht is om de jongeren en behoeftigen te ondersteunen in het ontwikkelen van de juiste attitude en gedrag.
 • De kerkgenootschap Words of Life Ministries beoogt niet het maken van winst. De voorganger en overige vrijwilligers van Words of Life Ministries, ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Financiën en Beheer

De kerkgenootschap Words of Life Ministries vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden toe aan de penningmeester en is belast met de volgende taken:

 • Het vaststellen van de materiële behoeften van de kerkgenootschap
 • Het zorgdragend voor de geldwerving.

Het beleidsplan, de begroting, boekhoudprogramma en de jaarrekening van het kerkgenootschap Words of Life Ministries wordt verricht door Administratiekantoor DPA & Dienstverlening te Zwolle

 

Words of Life Ministries inkomsten

De kerkgenootschap verwacht ook inkomsten te ontvangen van de leden van de kerkgenootschap en/of andere instanties. De inkomsten bestaan ook uit:

 • Tiende; bestaande uit 10% van de maandelijkse inkomen van de desbetreffende gever.
 • Offer/Donatie/Eerste vrucht: een vrijwillige bedrag dat door de gever bepaald wordt. Dit kan aan een periode vastgesteld of kan een eenmalige gift zijn.

De kerkgenootschap motiveert de gevers om gedurende het jaar hun giften te identificeren (zowel als het cash gegeven is of via banktransactie), waardoor de kerkgenootshap jaarlijks de mogelijkheid heeft om per gever een samenvatting te kunnen opstellen te behoeve van fiscale doeleinden.

Activiteiten

 • Zondagmorgen: eredienst met kinderwerk
 • Woensdagavond: Bijbelstudie
 • Zaterdagmiddag : Evangelisatie in stad Zwolle, door een groep kerkleden. Flyers en Bijbels uitdelen.
 • het houden van Kerstvieringen en delen van Kerstpakketten
 • het houden van jaarlijks dagje uit met de kerkleden: activiteiten, spelletjes en samen bidden en zingen.

 

Onze kerkgenootschap WOLM draait met behulp van vrijwilligers. Wij ontvangen op geen enkele manier subsidie. Al onze activiteiten zijn zelf voorziend. Onze financiële omzet ontvangen we door betrokken bezoekers die dusdanig gemotiveerd zijn, dat ze onze missie, visie en activiteiten graag met tijd, gebed en geld ondersteunen. Vandaar dat wij dankbaar zijn voor een gezonde financiële huishouding.

Download onze meerjarige begroting 2017-2020

Download onze activiteitenverslag 2021

Download hier onze rapportage 2021-2022

Download hier onze activiteitenverslag 2022

Download opbrengsten uitgaven bestuur 2023

Download opbrengsten uitgaven leden 2023 

Activiteiten

Evenementen

Online doneren

Weduwen en wezen helpen, en zendingswerk. We ondersteunen o.a. straatkinderen in de filipijnen en arme en straat kinderen in Sudan. Missie die wij hebben ondersteund is Children van SUDAN.

U kunt uw Zaad, Gift of Gaven storten op de volgende bankrekening: 

NL84 ABNA 0555636291 t.n.v. Words of Life Ministries.

Je kan online doneren via PayPal of heel makkelijk met Givt-App.

Previous
Next